• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
 
 1. Informacje ogólne
 2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: http://zameksielecki.mysky-shop.pl, https://sklep.zameksielecki.pl/, https://www.sosnowiec.sklep.pl (dalej: „sklep”).
 3. Sklep prowadzony jest przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki z siedzibą: 41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2, NIP: 6442884128.
 4. Klienci mogą kontaktować się ze obsługą Sklepu za wykorzystaniem:
 5. Poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: sklep@zameksielecki.pl
 6. Telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:(+48)322663842
  w godzinach 9.00 – 18.00.
 
 1. Definicje
Ilekroć w regulaminie użyte są poniższe terminy należy przez nie rozumieć odpowiednio:
 1. Sprzedawca – Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
 2. Klient – podmioty, które składają zamówienie w Sklepie na zasadach określonych niniejszym regulaminem, tj. osoby fizyczne pełnoletnie oraz osoby fizyczne które ukończyły 13 rok życia działające za zgodą ich przedstawiciela ustawowego, a ponadto osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 3. Konsument - klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie na zasadach określonych niniejszym regulaminem jeżeli zamówienie to nie jest związane bezpośrednio
  z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży rzeczy za pośrednictwem Sklepu określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w Sklepie w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta.
 5. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w których Sprzedawca skompletuje zamówione przez Klienta towary i powierzy je przewoźnikowi.
 6. Całkowita wartość zamówienia – kwota obejmująca cenę zamówionych towarów oraz koszty ich dostarczenia.
 7. Płatność z góry – sposób zapłaty za towary objęte zamówieniem, polegający na uiszczeniu
  z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy całkowitej wartości zamówienia przed wysłaniem zamówionych towarów Klientowi albo ceny zakupionych towarów w przypadku zamiaru osobistego odbioru towarów z siedziby Sprzedawcy.
 
 • Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączona usługa plików cookies
 
 1. Składanie zamówień
 2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu na stronie internetowej Sklepu: http://zameksielecki.mysky-shop.pl, https://sklep.zameksielecki.pl/ oraz https://www.sosnowiec.sklep.pl
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient podaje Sprzedawcy swoje dane osobowe wskazane
  w formularzu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia polega na:
 6. Skompletowaniu zamówienia przez Klienta, tj. wybraniu dostępnych w Sklepie towarów
  i umieszczeniu ich w wirtualnym koszyku.
 7. Wyborze rodzaju dostawy towaru „Poczta Polska”
 8. Wyborze sposobu zapłaty „płatność z góry” – „wpłata na konto bankowe”.
 9. Wypełnieniu formularza zamówienia, a następnie jego zatwierdzeniu.
 10. Zatwierdzenie formularza zamówienia oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 11. Do momentu zatwierdzenia formularza zamówienia, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia, a w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu zapłaty, danych objętych formularzem.
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego jego przedmiotem.
 13. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Jeżeli Klientem będzie Konsument, to wraz z wiadomością otrzyma on pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy. Wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.
 14. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 8 zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie
  i zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi powyższej wiadomości.
 15. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał sposób zapłaty: „płatność z góry”, powinien uiścić w całości kwotę stanowiącą całkowitą wartość zamówienia w terminie 72 godzin od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia
  i przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, zamówienie zostanie anulowane. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.
 16. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane za pośrednictwem Sklepu ma charakter nieodpłatny
  i jednorazowy. Usługa ulega automatycznemu zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia, jego anulowaniu lub albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skorygowania złożonego przez Klienta zamówienia ze względu na brak zamówionego towaru lub jego tymczasowej niedostępności. O korekcie zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta za wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 
 1. Ceny
 2. Wszystkie ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają należne podatki, w tym podatek od towarów i usług.
 3. Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu dotyczą jednej sztuki towaru.
 4. Ceny towarów prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia zamówionych towarów.
 5. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są podawane odrębnie. Koszty te uwzględniane są
  w całkowitej wartości zamówienia.
 6. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu mogą ulegać zmianie.
 
 1. Realizacja zamówień i sposoby płatności
 2. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo wskazany w opisie towaru. W przypadku zamówienia większej ilości towarów, Sprzedawcę obowiązuje najdłuższy czas realizacji zamówienia spośród zamówionych towarów.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobu zapłaty: „płatność z góry”.
 6. Sprzedawca dokumentuje zrealizowane zamówienia poprzez wystawianie faktur sprzedaży.
 7. Faktury są wystawiane jeżeli Klient płaci za zamówiony towar przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 
 
 1. Faktury zostaną doręczone Klientowi w formie elektronicznej na adres internetowy wskazany
  w formularzu zamówienia. W ten sam sposób doręczane będą korekty faktur.
 2. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w pkt. 10.
 
 • Odstąpienie od umowy przez konsumenta
 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11, 13 i 16.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia
  w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie woli w tym przedmiocie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może według własnego wyboru:
 5. Sporządzić w formie pisemnej i wysłać Sprzedawcy przesyłką pocztową na adres jego siedziby.
 6. Przesłać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zameksielecki.pl
 7. Dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 9. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Konsument wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść.
 16. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt jeżeli rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, a ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 18. W zakresie towarów oferowanych w Sklepie, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli przedmiotem sprzedaży są:
 19. Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.
 20. Rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 21. Rzeczy, które ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 22. Nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
  w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 23. Pouczenie o prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 
 • Reklamacje
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych
  w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana na adres siedziby Sprzedawcy albo w formie cyfrowej za wykorzystaniem poczty elektronicznej przesłanej na adres: sklep@zameksielecki.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia należy załączyć dowód zakupu towaru.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia / przesłania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu, można składać:
 7. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zameksielecki.pl
 8. Telefonicznie na numer telefonu: (+48) 32 266 38 42.
 9. Reklamacja , o której mowa w pkt. 6 powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej przesłania.
 10. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszenie reklamacji zawiera braki, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 
 1. Pozasądowe tryby rozpoznawania sporów
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
 1. Ochrona danych osobowych
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
 1. Administratorem danych osobowych jest Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 2.
 2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki jest Michał Pośpiech. Może się Pani/Pan z nim skontaktować osobiście pod adresem email: iod.pospiech@gmail.com lub nr telefonu 515-041-778.
 
 
 
3.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 roku (t.j. Dz.U. 2017, poz. 862 z późn. zm.) w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 
 1. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
 
5.Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe?
Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Administratora, kancelarie prawne lub Urząd Miejski w Sosnowcu.
 
 1. 6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki danych osobowych w większości przypadków wynika Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
 1. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
 
 1. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych?
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 
 1. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.
 
 1. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.
 
 1. Postanowienia końcowe;
 2. Zdjęcia i opisy produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach produktów.
 3. Korzystanie ze sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 4. Regulamin sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
 5. Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do funkcjonowania sklepu.
 6. Zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Zmian w funkcjonowaniu sklepu.
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Wszelkie prawa do strony internetowej sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, layoutu i innych elementów strony internetowej, są zastrzeżone. Wykorzystanie bądź korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej sklepu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw do elementów w nich zawartych.
 11. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu zawierane są w języku polskim oraz podlegają prawu polskiemu.
Załącznik nr 1
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym Konsument:
 3. Wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednej rzeczy.
 4. Wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 5. Wszedł w posiadanie ostatniej partii albo części rzeczy lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie ostatniej partii albo części rzeczy - w przypadku sprzedaży rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zameksielecki.pl lub pismo wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedawcy: 41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2.
 7. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację
  o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1.
 
Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia tego towaru przez Sprzedawcę. 2. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,
  z zastrzeżeniem pkt. 4.
 2. Zwrot płatności Sprzedawca zrealizuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Z tytułu zwrotu płatności (w każdym przypadku), Konsument nie zostanie obciążony jakimikolwiek kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument powinien zwrócić Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, w każdym razie nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, 41-211 Sosnowiec, ul. Zamkowa 2 lub dostarczy ją pod ten adres.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 
Załącznik nr 2
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 
..……………………………….
miejscowość, data
 
...............................................................
imię, nazwisko Klienta
 
..........................................................................................
adres zamieszkania
 
...............................................................
telefon kontaktowy
 
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
 1. Zamkowa 2
41-211 Sosnowiec
 
Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
 

NUMER ZAMÓWIENIA

 

TOWAR ZWRACANY

 

   

PRZYCZYNA ZWROTU (pole wypełniane dobrowolnie)

 

ZWROT NALEŻNOŚCI

DANE DO PRZELEWU (nr rachunku, imię i nazwisko, adres)

 

UWAGI

 

 
 
 
 
 
…………………………………
         data i podpis Klienta